DOTACJE

nazwa programu

null

Ekologiczne Opole – wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta

województwo

opolskie

powiat

Opole

forma wsparcia

dotacja

termin składania wniosków

do 12 lutego 2021 roku.

działania wspierane

null

1) wymiana indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na źródła ciepła bardziej ekologiczne tj. na:
a) pompę ciepła tj.: gruntową pompę ciepła, pompę ciepła typu powietrze-woda, powietrze-powietrze;
b) kocioł spełniający minimum standard emisyjny zgodny z ekoprojektem, jeżeli korzystanie z tego typu ogrzewania jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w przypadku realizacji zadania na terenie objętym planem;

2) likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej.

dodatkowy opis

null