DOTACJE

nazwa programu

null

Wymiana źródeł ciepła w Kościanie

województwo

wielkopolskie

powiat

Kościan

forma wsparcia

dotacja

termin składania wniosków

od 1 lutego do 31 sierpnia danego roku budżetowego

działania wspierane

null

dofinansowanie niezbędnych kosztów realizacji przedsięwzięcia takiego jak: koszt demontażu palenisk węglowych, koszt zakupu i montażu nowego źródła ciepła, koszt zakupu i montażu armatury niezbędnej do wykonania nowego systemu ogrzewania, w szczególności: rury, zawory, pompy, izolacje rurociągów, grzejniki, system odprowadzania spalin, itp.

dodatkowy opis

null