Przydomowa oczyszczalnia ścieków

W czasach, gdy świadomość ekologiczna jest coraz większa a ochrona środowiska coraz ważniejsza, właściciele domów jednorodzinnych coraz częściej decydują się na domowe oczyszczalnie ścieków zamiast szamba. Rozwiązanie to pomaga chronić ekosystem naturalny, zapewniając oszczędności i bezobsługową pracę.

Uwarunkowania prawne i lokalizacja

Według Prawa Budowlanego budowę oczyszczalni o wydajności mniejszej niż 7,5 m³ wystarczy zgłosić do starostwa powiatowego. Po upływie 30 dni od zgłoszenia można przystąpić do prac. Zgłoszenie powinno zawierać m.in. mapę lokalizacyjną uwzględniającą usytuowanie oczyszczalni ścieków od infrastruktury przydomowej. Należy spełnić następujące warunki odległości:

  • minimum 15 m od studni z woda pitną,
  • minimum 3 m od drzew,
  • minimum 0,8 m od przewodów energetycznych,
  • minimum 2 m od granicy działki.

Warunki techniczne

Rodzaj gleby oraz poziom wód gruntowych mają wpływ na wybór modelu oczyszczalni i zakres robót instalatorskich. Ocena warunków wodno-gruntowych powinna opierać się na wynikach badań geologicznych, tj. na pobraniu próbek z miejsca, w którym zaplanowano pracę przydomowej oczyszczalni. Zawiera ona informacje o miąższności warstw i ich składzie geologicznym oraz o wysokości wód gruntowych (z uwzględnieniem pory roku). Wysokość zwierciadła wód gruntowych wpływa na rodzaj odbiornika ścieku oczyszczonego.

Rodzaje oczyszczalni ścieków

Ze względu na sposób neutralizacji ścieków wyróżniamy następujące rodzaje oczyszczalni:

  • ze złożem biologicznym – z osadnika gnilnego ścieki grawitacyjnie trafiają do zbiornika ze złożem biologicznym (obrotowe lub zraszane), w którym bakterie i inne mikroorganizmy rozwijające się na różnych głębokościach (tzw. błona biologiczna) rozkładają przesączające się od góry ścieki,
  • gruntowo – roślinna (hydrobotaniczna) – są to tzw. sztuczny ekosystem bagienny, w których ścieki oczyszczane są poprzez zachodzące procesy biochemiczne oraz filtrację
  • oczyszczalnia z osadem czynnym – ścieki przepływają do drugiego zbiornika składającego się z dwóch komór – osadu czynnego i osadnika wtórnego, w których swobodnie unoszą się mikroorganizmy odpowiedzialne za drugi etap rozkładu ścieków,
  • oczyszczalnia z filtrem piaskowym – z osadnika ścieki przepływają grawitacyjnie, bądź są przetłaczane przez przepompownie na filtr piaskowy, na którym są równomiernie rozprowadzane przez drenaż rozsączający,
  • oczyszczalnia drenażowa rozsączająca – najprostszy typ oczyszczalni składający się z nitek drenażowych przechwytujących ścieki z osadnika, a następnie rozsączających oczyszczone ścieki do gruntu.

Im wcześniej zaplanowana zostanie budowa oczyszczalni ścieków, tym lepiej. Kluczową kwestią jest określenie ile ścieków dziennie (średnio) będziemy produkować w przyszłości. Przyjmujemy, iż ilość ścieków jednego użytkownika (stałego mieszkańca domu) wynosi 150 litrów na dobę. Budowa oczyszczalni o przepustowości mniejszej lub równej 5 m sześciennych nie będzie wymagała ani pozwolenia na budowę, ani pozwolenia wodnoprawnego.