źródła zanieczyszczeń powietrza

Źródła zanieczyszczeń powietrza podzielić możemy ze względu na pochodzenie, na postać w jakiej zostały uwolnione do atmosfery oraz ze względu na sposób, w jaki następuje rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń. Substancje zanieczyszczające powietrze mają różne stany skupienia – są to ciała stałe, ciecze lub gazy, które mogą swobodnie przemieszczać się z masami powietrza. Okres ich przebywania w atmosferze jest inny dla każdej substancji i może trwać od kilku dni do wielu, wielu lat. Ze względu na pochodzenie zanieczyszczenia podzielić możemy na dwie grupy – pochodzenia antropogenicznego i naturalnego.

Naturalne źródła zanieczyszczeń powietrza

Do źródeł pochodzenia naturalnego zaliczamy m.in. pożary lasów, sawann, stepów (dwutlenek węgla CO2, tlenek węgla-CO, pył), gejzery (siarkowodór- H2S, arsen i inne metale ciężkie), gleby i skały ulegające erozji , burze piaskowe (pyły),  bakterie i inne organizmy (metan CH4), roślinność i grzyby (pyłki, zarodniki), wybuchy wulkanów – obecnie jest około 450 czynnych wulkanów (popioły i gazy wulkaniczne: dwutlenek węgla – CO2, dwutlenek siarki – SO2, siarkowodór -H2S i in.).

Bardzo duża ilość pyłów dostaje się do atmosfery na skutek działania burz piaskowych. To one niosą ze sobą całe tabuny cząstek piasku na ogromne odległości. Szacuje się, iż z burz piaskowych dostaje się do powietrza nawet 700 milionów ton pyłów w ciągu roku. Rośliny także przyczyniają się do naturalnych zanieczyszczeń powietrza, a dokładniej ich pyłki, które przedostają się do atmosfery w okresie kwitnienia roślin.

Antropogeniczne źródła zanieczyszczenia powietrza

Zanieczyszczenia powietrza pochodzące z działalności człowieka możemy podzielić na 4 kategorie- energetyczne, przemysłowe, komunikacyjne oraz komunalno – bytowe.

Podstawowym procesem, w trakcie którego następuje emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, jest spalanie paliw kopalnych w elektrowniach, elektrociepłowniach, indywidualnych paleniskach domowych oraz przez transport. Zanieczyszczenia emitowane są także przez przemysł oraz przez rolnictwo. Spośród źródeł przemysłowych największą uwagę zwraca energetyka oparta na węglu. W naszym kraju nadal ponad 85% energii pozyskuje się z węgla. Co ważne polska flota węglowa jest przestarzała, a średni wiek elektrowni wynosi ok. 40 lat.

Zanieczyszczenia powietrza w mieście są emitowane przez tzw. niskie źródła emisji (np. indywidualne systemy grzewcze w domach), wysokie źródła emisji (np. wysokie kominy fabryczne) i źródła mobilne (samochody, autobusy).

Skutki zanieczyszczenia powietrza są alarmujące. Wiadomo, że powodują choroby układu oddechowego i serca, a także raka. Wśród innych zagrożeń dla ciała wiadomo, że kilka milionów zmarło z powodu bezpośrednich lub pośrednich skutków zanieczyszczenia powietrza. Mówi się, że dzieci na obszarach narażonych na zanieczyszczenia powietrza często cierpią na zapalenie płuc i astmę.

Innym bezpośrednim skutkiem są natychmiastowe zmiany, których świat jest świadkiem z powodu globalnego ocieplenia. Wraz ze wzrostem temperatury na całym świecie wzrasta poziom mórz, następuje topnienie lodu z zimniejszych regionów i gór lodowych. Zaobserwować można przemieszczenie i utratę siedlisk. Jeśli działania na rzecz zachowania obecnego stanu  i normalizacji nie zostaną podjęte, światu grozi katastrofa ekologiczna. Jesteśmy prawdopodobnie ostatnim pokoleniem, które ma realny wpływ na tę sytuację.