statut fundacji

statut fundacji

OŚWIADCZENIE
fundatora o ustaleniu statutu dla fundacji

Ja, niżej podpisany Andrzej Dariusz ORZECHOWSKI, w związku z ustanowieniem w drodze oświadczenia  z dnia 07-05-2020 r., sporządzonego w formie aktu notarialnego przez notariusz Małgorzatę Lipską-Schydło we Wrocławiu, Repertorium A numer 1430/2020, fundacji pod nazwą: Fundacja „Polska Bez Smogu”, działając na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 06-04-1984 r. o fundacjach (Dz.U. Nr 21, poz.  97 z późn. zm.); ustalam dla Fundacji treści następującej:

STATUT
Fundacji „Polska Bez Smogu”

zwany dalej „Statutem”, zwanej dalej „Fundacją”, ustanowionej przez fundatora w osobie Andrzeja Dariusza Orzechowskiego, zwanego dalej „Fundatorem”, w drodze oświadczenia o ustanowieniu fundacji z dnia 07-05-2020 r., sporządzonego w formie aktu notarialnego przez notariusz Małgorzatę Lipską-Schydło we Wrocławiu, Repertorium A numer 1430/2020.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Fundacja działa na podstawie Statutu oraz przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 06-04-1984 r. o fundacjach (Dz.U. Nr 21, poz. 97 z późn. zm.) – dalej: Ustawa.

§ 2.

Siedzibą Fundacji jest Żórawina.

§ 3.

Fundacja może używać pieczęci z nazwą i adresem Fundacji, a także wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 4.

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
2. Fundacja prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundacja może tworzyć w kraju i za granicą swoje oddziały i przedstawicielstwa. W celu realizacji swoich celów statutowych Fundacja może być członkiem organizacji krajowych lub międzynarodowych.

§ 5.

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw klimatu.

II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6.

1. Fundacja została powołana w celu ochrony środowiska w zakresie ochrony powietrza.
2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
(1) działalność edukacyjną na rzecz dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej w celu budowania świadomości ekologicznej;
(2) działalność charytatywną i pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, w celu walki z wykorzystywaniem wysokoemisyjnych źródeł energii lub ubóstwem energetycznym;
(3) działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technicznych z wykorzystaniem odnawialnych lub niskoemisyjnych źródeł energii w praktyce gospodarczej;
(4) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa w zakresie prawa ochrony środowiska, w tym poradnictwo obywatelskie;
(5) promocję i organizację wolontariatu;
(6) nawiązywanie kontaktów i integrację społeczności na arenie międzynarodowej na rzecz działalności ekologicznej.
3. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych lub fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

§ 7.

Fundacja nie wykonuje działalności gospodarczej; do rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej przez Fundację konieczna jest zmiana Statutu.

III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 8.

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 5.000,00 PLN (pięć tysięcy złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działalności.

2. Dochody Fundacji pochodzą z:
(1) darowizn, spadków, zapisów;
(2) dotacji i subwencji;
(3) ofiarności publicznej;
(4) dochodów z majątku Fundacji;
(5) odsetek bankowych.

§ 9.

Zabrania się:
(1) udzielania pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu w ramach jednego gospodarstwa domowego albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (,,osoby bliskie”);
(2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub jej pracowników oraz osób im bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
(3) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub jej pracowników oraz osób im bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
(4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz osoby im bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 10.

Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową oraz pokrycie kosztów jej działalności.

IV. ZARZĄD FUNDACJI

§ 11.

1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków, nie większej jednak, niż pięciu członków.
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator.

§ 12.

1. Kadencja każdego członka Zarządu wynosi 5 lat i kończy się z upływem roku kalendarzowego, w którym przypada koniec tego terminu.
2. Mandat członka Zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu; członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany przez Fundatora.
3. Odwołany członek Zarządu jest uprawniony i obowiązany do złożenia wyjaśnień w toku przygotowywania sprawozdań i innych dokumentów z działalności Fundacji, obejmujących okres pełnienia przez niego funkcji członka Zarządu.

§ 13.

1. Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jednak domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z tą działalnością.
2. Decyzję o przyznaniu dla członka Zarządu zwrotu wydatków i jego wysokości podejmuje Fundator; zwrot wydatków wypłacony może zostać jedynie z wypracowanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatora.

§ 14.

1. Prawo członka Zarządu do prowadzenia spraw Fundacji i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Fundacji.
2. Prawa członka Zarządu do reprezentowania Fundacji nie można ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich.

§ 15.

1. Jeżeli Zarząd składa się z większej liczby członków niż dwóch, prawo do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji ma Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu działających wspólnie; w przypadku Zarządu jednoosobowego lub dwuosobowego prawo do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji ma każdy członek Zarządu osobno.
2. Oświadczenia składane Fundacji oraz doręczenia pism Fundacji mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu.

§ 16.

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, powoływany spośród członków Zarządu i odwoływany z tej funkcji przez Fundatora; w przypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu. Do funkcji Prezesa Zarządu, jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, przepis § 12 ust. 2 Statutu stosuje się odpowiednio.
2. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zwykłych czynności Fundacji.
3. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 2 zdanie drugie, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Fundacji, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
4. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa Zarządu; w razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. W przypadku Zarządu wieloosobowego, Zarząd obraduje na posiedzeniach, które obywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał. Fundator ma prawo do określenia regulaminu prac Zarządu.
6. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 17.

W razie sprzeczności interesów Fundacji z interesami członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Zarządu winien ujawnić sprzeczność interesów i wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw oraz
może żądać zaznaczenia tego w protokole, bądź obowiązany jest zawiadomić o tym na piśmie Fundatora, jeżeli Zarząd jest jednoosobowy.

§ 18.

W umowie między Fundacją a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Fundację reprezentuje pełnomocnik powołany przez Fundatora.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19.

Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Fundator. Zmiany Statutu nie mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została powołana.

§ 20.

W sprawach nieuregulowanych w Statucie stosuje się przepisy Ustawy.

Żórawina, dnia 20-05-2020 r.